• شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 

      آدرس : شیراز- بلوار ارم - صندوق پستی 351   

        کد پستی: 7143683685 

        نشانی پست الکترونیک : danab@frrw.ir

      تلفن  روابط عمومی      32252101   -071